GETMEHIGH RAVE SLEEP REPEAT

Regulamin GetMeHIGH na ŚwieżYM 2019

Obowiązuje od 2 do 4 sierpnia 2019 r.

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, dotyczy wszystkich osób przebywających na terenie wydarzeń artystycznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych, zwanych dalej odpowiednio: „Wydarzeniem” lub „Wydarzeniami”, organizowanych przez kolektyw GetMeHigh – MalawaFunPark zwanym dalej „Organizatorem”.
 2. Na terenie, na którym odbywa się Wydarzenie, przebywają, powołane przez Organizatora, służby porządkowe lub ochroniarskie, (w tym pracownicy agencji ochrony osób lub mienia), którzy mają za zadanie dbać o bezpieczeństwo osób przebywających na terenie Wydarzenia, zwani dalej „Służbą porządkową lub ochroniarską”.
 3. Członkowie Służby porządkowej lub ochroniarskiej obowiązani są do noszenia w widocznym miejscu identyfikatora wydanego przez Organizatora, który zawiera następujące informacje: nazwę
  wystawcy, numer identyfikacyjny.
 4. Prawo wstępu na Wydarzenie mają osoby posiadające jeden z następujących dokumentów:
  a) ważny bilet wstępu, wydany przez Organizatora,
  b) zaproszenie dla gościa, wydane przez Organizatora,
  c) identyfikator wydany przez Organizatora.
  Przy wejściu na Wydarzenie, ww. dokumenty mogą podlegać wymianie na identyfikatory, wydane przez Organizatora, mające postać opasek na rękę lub inną.
 5. Osoby uczestniczące w Wydarzeniu mają obowiązek posiadać przy sobie ważny dokument potwierdzający tożsamość, przez który należy rozumieć: dowód osobisty, tymczasowe zaświadczenie tożsamości, paszport, prawo jazdy, legitymację szkolną lub studencką, dokument stwierdzający tożsamość cudzoziemca albo inny dokument potwierdzający tożsamość
  zaopatrzony w wizerunek twarzy i adres zamieszkania osoby.
 6. Służby porządkowe lub ochroniarskie podczas sprzedaży biletów wstępu na Wydarzenie oraz przy wejściu na Wydarzenie, mogą zażądać od osoby wchodzącej na teren Wydarzenia lub dokonującej zakupu biletu, okazania dokumentu potwierdzającego jej tożsamość.
 7. Wstęp na Wydarzenie osoby do lat 18 następuje wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej jeden z dokumentów uprawniających do wejścia na Wydarzenie, która przed wejściem na Wydarzenie, podpisze deklarację o odpowiedzialności za osobę małoletnią wg wzoru opracowanego dostępnego przy wejściu na Wydarzenie. Rodzic/opiekun ma obowiązek posiadania dokumentu potwierdzającego imię, nazwisko oraz wiek dziecka.
 8. Osoby uczestniczące w Wydarzeniu są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu Wydarzenia a także regulaminu terenu, na którym odbywa się Wydarzenie.
 9. Służby porządkowe lub ochroniarskie są uprawnione do:
  a) sprawdzania i stwierdzania uprawnień do uczestnictwa w Wydarzeniu, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Wydarzenia,
  b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
  c) przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób uczestniczących w Wydarzeniu, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, których posiadanie na terenie, na którym odbywa się Wydarzenie, zgodnie z Regulaminem, jest zabronione,
  d) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem lub regulaminem terenu, na którym odbywa się Wydarzenie, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia terenu,
  na którym odbywa się Wydarzenie,
  e) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.
 10. Czynności podejmowane przez Służby porządkowe lub ochroniarskie, powinny być wykonywane w sposób zapewniający poszanowanie godności ludzkiej oraz innych dóbr osobistych osoby, w stosunku do której zostały podjęte.
 11. Użycie środków przymusu bezpośredniego oraz dokumentowanie tego użycia przez służby porządkowe lub ochroniarskie, odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.
 12. Na terenie, na którym odbywa się Wydarzenie zabrania się:
  a) wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych (za wyjątkiem zakupionych i spożywanych w miejscach do tego wyznaczonych), środków odurzających lub substancji psychotropowych, paralizatorów, miotaczy gazu, noży, pałek, łańcucha, petard, świec dymnych, laserów, wskaźników laserowych oraz przedmiotów, które mogłyby być wykorzystane jako pociski oraz wszelkich im podobnych, wszelkich opakowań szklanych, metalowych oraz plastikowych oraz wszelkich przedmiotów o ostrym zakończeniu,
  b) prowadzenia bez zezwolenia Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej,
  c) wchodzenia do pomieszczeń lub na teren, oznaczonych jako „Zakaz Wstępu” (np: pomieszczeń służbowych, elementów konstrukcji sceny, pomieszczeń dla artystów, itp.),
  d) palenia tytoniu i papierosów poza oznaczonymi strefami dla palących,
  e) rozniecania ognia i zapalania fajerwerków,
 13. zakłócania ciszy nocnej na terenie pola namiotowego między 22:00 a 6:00
 14. Służby porządkowe lub ochroniarskie są uprawnione do:
  1) odmówienia wstępu na Wydarzenie oraz uczestniczenia w nim:
  a) osobom, które odmawiają poddania się czynnościom porządkowym, o których mowa w Regulaminie,
  b) osobom znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
  c) osobom posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe, lub inne wyroby, napoje, środki lub substancje, których posiadanie, zgodnie z Regulaminem jest zabronione,
  d) osobom zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie lub w inny sposób stwarzającym zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
  e) osobom nie posiadającym dokumentu lub identyfikatora określonego w pkt 4, 5 lub 6 Regulaminu,
  2) usunięcia z terenu, na którym odbywa się Wydarzenie, osób o których mowa w ust. 1),
  3) usunięcia z terenu, na którym odbywa się Wydarzenie osób, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem lub regulaminem terenu, na którym odbywa się Wydarzenie.
 15. Wszystkie osoby, które uczestniczą w Wydarzeniu, zobowiązane są stosować się do poleceń służb porządkowych lub ochroniarskich. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 16. Na terenie, na którym odbywa się Wydarzenie, mogą być używane światła stroboskopowe, a wszyscy uczestnicy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Na szczególne niebezpieczeństwo narażone są kobiety w ciąży.
 17. Na terenie, na którym odbywa się Wydarzenie, może być użyty system monitoringu, pozwalający
  na rejestrację za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk: przebiegu imprezy masowej,
  a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących.
 18. W przypadku zaistnienia zdarzenia, które może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa
  uczestników Wydarzenia (np. burza, pożar, nietypowe zjawiska przyrodnicze) zostanie wyłączona
  muzyka. W takim wypadku uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są do stosowania się do poleceń Organizatora i służb porządkowych.
 19. Wydarzenie jest zależne od aktualnej sytuacji pogodowej. W przypadku sytuacji pogodowej wpływającej na teren wydarzenia – Organizator ma prawo zmienić termin Wydarzenia lub odwołać Wydarzenie. Zwroty za bilety w przypadku odwołania Wydarzenia będą realizowane zgodnie z życzeniami osób które bilety zakupiły.
 20. Regulamin jest dostępny:
  a) na stronie internetowej www.getmehigh.pl
  b) przy wejściu na Wydarzenie.